Thư chấp thuận thị thực Việt Nam là một văn bản do Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cấp, hỗ trợ người nước ngoài nhận visa nhập cảnh Việt Nam cấp tại sân bay hoặc tại Đại sứ quán/Lãnh sứ quán Việt Nam ở quốc gia người xin thị thực. Nếu bạn có nhu cầu muốn xin visa sân bay hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 091 8888 726

Xem thêm bài viết về Việt Uy Tín:

Công văn thông báo nhận thị thực tại sân bay quốc tế

 

CỤC QUẢN LÝ XNC

IMMIGRATION DEPARTMENT

Số(Our Ref. No): ................................ 

V/v nhận thị thực tại cửa khẩu

Subj: Picking up visa upon arrival. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

---------------------------------

.........., ngày ..... tháng ...... năm ......

(Day)      (Month)       (Year)

Kính gửi: ...............................................................................................

To: ........................................................................................................

Trả lời công văn số .......... ngày ........ tháng ........ năm ........ của .................................................... về việc đề nghị giải quyết cho 1 khách nhập cảnh Việt Nam để ................................ Cục Quản lý xuất nhập cảnh có ý kiến như sau:

In regard to your letter of ..................................., requesting permission for a person to enter and exit Viet Nam for the purpose of business activities, the Immigration Department responds as follows:

* Ông/Bà (Mr/Ms): ................................

Sinh ngày (Date of Birth): .................................

Quốc tịch (Nationnality): ..................................

Số hộ chiếu (Passport No): ..................................

Được nhập cảnh Việt Nam một lần từ ngày ........................ đến ngày ..................................

Is permitted to enter and exit Viet Nam one time from .......................... to ...........................

 

* Khách nhận thị thực tại sân bay quốc tế

Said person is permitted to pick up visa upon arrival at International Airports ./.

 

Nơi nhận (Coppies to):

-

-

-

CỤC QUẢN LÝ XNC

Immigration Department